Elektroninės parduotuvės www.stratum.lt privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1 UAB „In Public“ („Bendrovė“) saugo ir gerbia elektroninės parduotuvės www.stratum.lt vartotojų („Asmenys“) privatumą.

1.2 Ši privatumo politika, kartu su dokumentais, nurodytais šioje politikoje, numato pagrindus, kuriais Bendrovė kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka apie Asmenis arba kuriuos Bendrovei suteikia patys Asmenys („Politika“). Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Politiką, tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.

1.3 Ši Politika taikoma visiems Asmenims, įskaitant ir Asmenis, kurie nėra prisiregistravę elektroninėje parduotuvėje, kiek tai neprieštarauja Pirkimo taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.

1.4 Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Pirkimo taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.

1.5 Duomenų valdytoju yra laikomas UAB „In Public“, tinkamai įregistruota ir veikianti Lietuvos Respublikoje, juridinio asmens kodas 300500186,  registracijos adresas Lėvens g. 21, Piniava, Panevėžio rajonas.              

 2. Informacija, kurią bendrovė renka apie asmenis

2.1 Bendrovė gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Asmenis:

(a) informaciją, kurią Asmenys nurodo pildydami formas šioje elektroninėje parduotuvėje, adresu www.stratum.lt („Svetainė“). Ši informacija apima informaciją, teikiamą pildant registracijos formą, registruojantis elektroninėje parduotuvėje, teikiant užsakymą, prenumeruojant naujienas, siunčiant pranešimus sistemoje ar kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo ar pranešant apie elektroninės parduotuvės sutrikimus. Bendrovė taip pat gali paprašyti užpildyti tam tikras formas, tam, kad Asmuo galėtų dalyvauti Bendrovės organizuojamuose konkursuose, akcijose bei žaidimuose;

(b) visas susirašinėjimas tarp Asmenų ir Bendrovės (tiek Svetainėje, tiek el. paštu);

(c) duomenys, susiję su sandoriais, sudaromais elektroninėje parduotuvėje bei Asmenų užsakymų įvykdymu;

(d) duomenys apie Asmenų naršymo elektroninėje parduotuvėje istoriją ir su tuo susijusius duomenis;

(e)  Asmenų IP adresai.

2.2 Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Politikos 4 dalyje numatytais atvejais 5 dalyje numatytais tikslais.

2.3 Asmenų duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos arba Asmens paskutinio pirkimo Svetainėje dienos.

2.4 Asmenų, pateikusių Svetainėje nurodytos formos užklausą, duomenys saugomi vienerius metus nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).

2.5 Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – penkeri metai nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos, o jeigu Asmuo nėra prisiregistravęs elektroninėje parduotuvėje – penkeri metai nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

3. Asmens duomenų tvarkymo atvejai

Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:

(a) Asmuo, naudodamasis Bendrovės Svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis, suteikia Bendrovei informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro Asmens subjekto sutikimo);

(b) Asmuo duoda sutikimą;

(c) sudaroma arba vykdoma sutartis su Bendrove, kai viena iš šalių yra Asmuo;

(d) siekiama apsaugoti Asmens esminius interesus;

(e) juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Asmens interesai nėra svarbesni.

4.  Asmenų duomenų saugojimas

4.1 Duomenys, kuriuos Bendrovė renka iš Asmenų gali būti tvarkomi personalo, kuris yra Bendrovės ar vieno iš Bendrovės tiekėjų darbuotojais. Toks personalas, įskaitant, bet neapsiribojant, gali būti susijęs su Asmenų užsakymų įvykdymu, Asmenų mokėjimo duomenų tvarkymu bei pagalbinių paslaugų vykdymu. Teikdami savo asmens duomenis, Asmenys sutinka su šiuo perdavimu, laikymu bei tvarkymu. Bendrovė imsis visų protingai įmanomų priemonių tam, kad užtikrintų, jog Asmenų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Politikos nuostatų.

4.2 Visi Asmenų teikiami duomenys yra saugiai laikomi Bendrovės serveriuose. Tuo atveju, kai Asmenims yra suteikiami slaptažodžiai (arba kai Asmenys juos pasirenka patys), kurie įgalina Asmenis naudotis tam tikromis elektroninės parduotuvės funkcijomis, Asmenys yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. Bendrovė maloniai prašo Asmenų neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.

4.3 Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Asmens pateiktų Asmens duomenų teisingumo, Bendrovė turi teisę sustabdyti šio Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.

4.4 Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei parduotuvei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Asmens rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Bendrovė taiko itin griežtas Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

5. Asmenų duomenų naudojimas

5.1 Bendrovė naudoja Asmenų duomenis, tam, kad:

(a) užtikrintų, jog elektroninės parduotuvės turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Asmenims būdu;

(b) suteiktų Asmenims informaciją, prekes ar paslaugas, kurių Asmenys pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Asmenis tuo atveju, jeigu Asmenys yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;

(c) galėtų įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartis, sudarytas su Asmenimis, įskaitant, bet neapsiribojant Asmens ir jo atstovų (kurių sutikimus Asmuo yra gavęs) duomenų teikimą Bendrovės pasirinktam bankui („Bankas“) bei Banko mokėjimų portalo paslaugos techniniam teikėjui („Mokėjimų portalo techninis teikėjas“) elektroninės prekybos tikslu, sutinkant, kad šie juos tvarkytų. Bendrovė informuoja, jog Asmenys turi teisę reikalauti apriboti Banko ir Mokėjimų portalo techninio teikėjo vykdomą Asmens duomenų tvarkymą;

(d) būtų sudaryta galimybė Asmenims naudotis interaktyviomis elektroninės parduotuvės funkcijomis, jeigu Asmenys to pageidauja;

(e) Asmenys būtų informuoti apie Bendrovės teikiamų paslaugų pakeitimus.

5.2 Bendrovė taip pat, gavusi išankstinį Asmenų sutikimą, gali naudoti Asmenų duomenis bei perduoti šiuos duomenis savo partneriams tam, kad Bendrovė ir (ar) jos partneriai pateiktų Asmenims informaciją apie prekes ir paslaugas, kurios galėtų Asmenis sudominti, t. y. tiesioginės rinkodaros tikslu.

5.3 Asmenims, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis prekių pardavimo metu, Bendrovė gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsti informaciją, susijusią su prekėmis ir paslaugomis, panašiomis į tas, kurių pardavimo metu ir buvo gauti kontaktiniai duomenys. Tuo atveju, jeigu Asmuo nenori gauti tokių pasiūlymų, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pasiūlymų atsisakymą elektroniniu paštu info@stratum.lt.

5.4. Asmenims, kurie nėra suteikę savo kontaktinių duomenų prekių pardavimo metu, Bendrovės pasiūlymai elektroninėmis priemonėmis bus siunčiami tik tuo atveju, jeigu Asmenys yra aiškiai davę sutikimą tokiam jų duomenų tvarkymui.

5.5 Sutikimą gauti Bendrovės pasiūlymus, kaip tai nurodyta šios Politikos 5.2 ir 5.4 punktuose, Asmenys gali išreikšti:

(a) pažymėdami atitinkamą pasirinkimą, Prekių užsakymo teikimo metu;

(b) prenumeruodami Bendrovės naujienlaiškį.

6. Informacijos atskleidimas

6.1 Asmens duomenys gali būti atskleisti tretiesiems asmenims:

(a) ketinant parduoti Bendrovės veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Asmenų duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;

(b) pardavus Bendrovės veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims. Tokiu atveju Asmenų duomenys yra laikomi viena iš parduodamo turto rūšių;

(c) jeigu toks perdavimas ar dalijimasis Asmenų duomenimis yra būtinas laikantis teisės aktų reikalavimų, ar būtinas taikant ar vykdant Pirkimo taisykles ir visas kitas sutartis ir susitarimus, taip pat Bendrovės, jos klientų bei kitų asmenų teisių, turto ir saugumo užtikrinimui.

7. Asmenų teisės

7.1 Asmenys turi teisę kreiptis į Bendrovę ir atsisakyti jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei rinkodaros tyrimų tikslais. Bendrovė informuoja Asmenis (prieš rinkdama duomenis) apie galimą jų naudojimą tiesioginės rinkodaros tikslais arba galimą jų atskleidimą tretiesiems asmenims.

7.2 Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti savo duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros ar rinkodaros tyrimų tikslais, Asmuo turi atžymėti anksčiau pažymėtus atitinkamus langelius įvairiose formose arba pasirinkti atitinkamą nuorodą siunčiamuose atitinkamai tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose arba rinkoos tyrimų pranešimuose. Asmenys taip pat gali susisiekti su Bendrove elektroninio pašto adresu info@stratum.lt ir pranešti apie savo atsisakymą.

7.3 Bendrovės elektroninėje parduotuvėje gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Asmenys patenka, rinkdamiesi nuorodos elektroninėje parduotuvėje, turi savo privatumo politikas ir Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Asmenims susipažinti su kitų tinklalapių, į kuriuos jie patenka iš svetainės www.stratum.lt,  privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo asmeninius duomenis.

7.4  Asmenys turi teisę:

(a) būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą;

(b) pateikę užklausą Bendrovei, elektroninio pašto adresu info@stratum.lt gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius vienerius metus. Informacija Asmenims pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo Asmenų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Bendrovė teikia Asmeniui vieną kartą per kalendorinius metus;

(c) pateikus užklausą elektroninio pašto adresu info@stratum.lt reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmenų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Asmuo nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Bendrovė nedelsiant praneša Asmeniui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.

7.5 Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius.

8. Politikos pakeitimai

Bet kokie šios Politikos pakeitimai bus pateikiami šioje Politikoje ir, tam tikrais atvejais, apie juos Asmenys bus informuojami elektroniniu paštu.

9. Kontaktinė informacija

Asmenų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@stratum.lt